Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG: 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI -0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 MR.SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0112 – 3.3M
1300  –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0200 –  3.7M
1328  –  0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 HIỆU THE HAI NAM 06 2,8 88.30 2,165 HG – XMTL H8 T2      H8
2 23H30/07 01H00 THANH B GLORY ENERGY 14.43 255.27 64123 FO – HM2.6 H2 – TA – H2
3 01H30 03H00 HA A MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 FO – CL4 HL8.CL8.NM6 TL       X3
4 04H00 05H00 HUNG ZHONG CHANG HONG SHENG 8.0 189.99 32,964 HN2.7 – HN1.6 H1
5 09H00 10H00 PHAI PETROLIMEX 21 9.5 181.53 28725 FO – HM1.6 H2
6 20H00 21H00 THANH B ETERNAL LUCK 11,74 185,74 26,071 HL – FO TL
7 23H00/07 01H00 THANG A AKIJ STAR 13.1 189.99 32379 FN3 – FO NM8 TR – TA – TL
8 09H00 10H30 HANH BAO KHANH 19 4.0 98.17 5445 FO – HL1,12 H2   –   H1
9 05H00 CUU THANH HUNG 277 7.1 105.73 4371 XMTL – HG H8.CL6 H8          T2
10 10H00 DONG DUC HONG YUN NO 66 2,8 45,80 367 CLUC – CL1 T2   –    X3
11 11H30 HA A NANXIN ANGELA 8,7 225.00 40,255 CL3  – F0 CLUC. NM6. CL8 .HT X3  –   H1
12 17H30 18H00 HUNG HONEY BADGE 6,6 199,90 34.779 HM –  F0 H1
13 23H00 THANH B ARGO WIN 13,86 228,99 43,036 F0  –  HL3.3 TL
14 15H00 BINH THE NHA BE 06 4,5 107,48 4,158 B12   –  F0 P T2   –  TR
15 14H00 15H00 HIẾU LILY AUERBACH 6,9 138,07 9,611 HL 1,3 –  F0 TR
16 22H00 THANH B AMIS WISDOM III 12,47 199,98 34,795 HL3,3  –  F0 TL
17 14H30 SON KIEN THANH HUNG 277 7,1 105, 73 4.371 HG    –  F0 T2   –   TR
18 16H00 17H00 CHAU SHER-EPUNJAB 7,3 229.00 43,753 F0  –  HN1.5 NM8 H2-TA – H2
19 20H00 22H00 ANH SON TAN BINH 45 4.5 164.50 15500 FO – NOSCODOCK HP01 – HP02 TL – TA –  X3
20 17H00 HA C DUC HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CL1 – CLUC X3          T2
21 22H00 23H00 TRUONG TAN BINH 259 3.2 175.53 19789 SN – C. TAU1 HP01.TP02.TP03 X3