Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG: 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI: 0973037379 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0211 – 3.7M
1406  –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
0300 –  4.0M
1431  –  0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIỆU KIEN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 FO – CL2 H2 – TA – X2
2 04H00 06H00 CHAU VICTORIOUS 12.9 187.88 32,672 FO – HM2.4 H2 – TA – H2
3 12H00 13H00 DANG PETROLIMEX 20 7.0 146.60 11,662 FO – HM1.4 CLUC – P H2
4 23H00/08 01H00 THANG A EGE S 13.45 190.00 33312 HN2.5 – FO TR – TA – TR
5 07H00 HA C THE HAI NAM 06 5.6 88.30 2165 XMTL – HG H8 H8        T2
6 06H30 07H00 HANH OCEAN 18 4.0 105.67 4,381 HL1.14 – XMTL NM6 H1    –      T2
7 20H30 22H30 CUU VINALINES FREEDOM 3,9 136,40 8.216 F0 –  NOSCO HP1,HP2 TL-TA-X2
8 19H00 20H00 THANH B GLORY ENERGY 12.05 255,27 64,123 HM2,6  – F0 TR
9 20H30 22H00 PHAI VICTORIOUS 12.9 187.88 32672 HM2.4 – FO TL – TA – TL
10 15H00 16H00 CHAU PETROLIMEX 09 9.6 175.90 25400 FO – HL3.6 TL
11 22H30 THANH B GLORY ENERGY 12.05 225.27 64123 FO – HN2.5 TR