Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DO MANH HA: 0987519025 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0305 – 3.8M
1527  –  0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
0400 –  4.1M
1535  –  0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H30 HAA TOKYO BULER 9.9 199.99 34,795 F0 – HM2.3  H6          H1
2 08H00 TRUONG CRYSTAL PIONEER 10.5 209.99 49,720 CL7 – F0 HL8.CL6.NM6  X2   H6  H2
3 11H00 HUNG PETROLIMEX 18 7.50 175.90 25400 B12 – F0 CLUC – P  T2           H1
4 11H30 12H00 KHOAI PETROLIMEX 20 7.0 146.60 11,662 HL1.4 – B12 CLUC – P  H1           T2
5 11H30 13H00 TUAT NHA BE 08 6.6 105.00 4432 F0 – b12 P  H1           T2
6 06H00 THAO TIEN THANH 68 3.0 74.36 1861 CL2 – HG  X2           T2
7 09H00 DONG HAI NAM 06 5.6 88.30 2165 HG2 – F0  T2     –     H2
8 06H00 09H00 THANGA COSCO WUYISHAN 9.55 177.50 19,993 HP3 – F0  H6          H2
9 09H00 09H30 THANHA ROYAL 27 8.2 136.66 8,377 HL1.2 – F0  H2
10 15H00 HIẾU CHAU THAI BINH 38 6.3 92.50 2,999 HG7.2 – F0  H2      H2
11 18H00 CHAU HIẾU VINASHIP SEA 9.6 169.03 18,108 HL – F0           H2    H2
12 21H00 PHAI FRANCESCO 10.4 210.00 52,906 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6  X2           H2
13 19H00 THAO HAI PHUONG OCEAN 6.5 90.72 2551 HG. – FO H1