Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG: 0984888966 3RD WATCH: LE THANG KONG- 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LE DINH THAO: 0944455528 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0400 – 3.9M
1654  –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0500 –  4.1M
1641  –  0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 TRUONG MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 CL4 – F0 HL8 – CL8 – NM6  X2 – H6 – H1
2 00H00 02H00 HA A NOSHIMA 12.7 189.99 32,309 HN1.2 – F0  TR
3 02H00 03H00 KHOAI VIMC UNITY 4.4 153.20 14,851 NOSCO – F0 TP01 – TP03  X2           H6
4 07H30 09H00 PHAI DALIA 7.1 199.90 39,964 FO – CL6 HL8 – CL8 – NM6  H2           X2
5 09H00 09H30 HUNG STAR EOS 10.5 199.99 35,873 HP4 – F0 H1
6 07H00 THANH A PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662 B12 – HL1.4 CLUC – P  T2           H2
7 07H30 08H00 CHAU PETROLIMEX 09 9.60 179.90 25400 HL3.6 – B12 CLUC – P  H2    –     T2
8 11H00 HA C NHA BE 08 5.0 105.00 4,432  b12 – F0 P  T2           H2
9 01H00 02H30 THANH B TOKYO BULKER 9.9 199.99 34,795 HM2.3 – CL7 HL8 – CL6 – NM6  H6           X2
10 00H00 02H00 THANG A ZHONG CHANGHONG SHENG 12.9 189.99 32,964 HN1.6 – F0  TR
11 10H00 TUAT OCEAN 18 7.8 105.67 4,381 XMTL – HG7.2 NM6  T2
12 10H00 10H30 DONG BAO KHANH 19 3.5 98.17 5,445 HL1.12 – XMTL NM6  H2     –     T2
13 13H00 14H00 HIẾU TAY SON 2 7.0 136.40 8216 FO – HL1.3 H1
14 21H00 HA C HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 375 CLUC – FO T2             TR