Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 VŨ ĐÌNH MINH : X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.8M
18:07 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:26 –  4.0M
17:48 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00  DONG  QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD68   H1     –     T2
2 19H00 20H00  THAO  THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597  F0 – CL2   TR     –     X2
3 00H00 01H00  THANHB  THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080  F0 – HG   H2
4 22H00  TRUONG  PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400  B12 – F0  P.CLuc   T2     –     H2
5 21H00 22H00  HAA  PETROLIMEX 21 9.5 181.53 28,725  HM1.6 – B12  P.Cluc   H2     –     T2