Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0965088390 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.6M
19:10 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:44 –  3.8M
18:51 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THAO QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  T2               H1
2 07H00 07H30 THANH A PETROLIMEX 20 6.0 146.00 11,662 HL – F0  H2
3 09H00 HA C BAO KHANH 19 9.2 98.17 5,445 XMTL – F0 NM6.HG  T2               H1
4 07H00 08H30 KHOAI VIET HAI SUN 4.0  107.20  4,358 F0 – XMTL HG  H2               T2
5 10H30 12H00 HUNG GLOBAL DREAM 4.8 153.78 20,395 F0 – CL4 NM6.CL6  TR               X3
6 05H00 06H00 HIẾU VAN DON ACE 7.0 106.86 4,409 F0 – HL3.1TL  H1
7 18H30 20H00 THANG A PHAI HE CHUN 168 6.0 157.60 13,712 F0 – HN2.8          TR        TR
8 20H30 22H00 TUAT NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – B12 P.NM6 H2        T2
9 17H00 PHAI THANG A TIEN THANG 68 3.5 74.36 1861 HG – FO TR      TR