Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MAI VAN NAM : 0932289688 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.8M
20:48 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:18 – 4.0M
20:14 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 HẠNH ĐỨC THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HG – CL5  H2     –    X2
2 12H00 14H00 CHÂU MANDARIN DALIAN 6.5 189.99 32,969 F0 – SD  H2 – TA – H2
3 01H00 01H30 TRƯỜNG KHOÁI ROSE HARMONY 4.3 179.99 23,703 HM2.2 – F0  H2
4 02H30 TRƯỜNG KHOÁI ROSE HARMONY 4.3 179.99 23,703 F0  – SN TP3.HAU35                  X1
5 05H00 THẠO HAI NAM 67 5.3 79.8 1,599 HM1.6 – PVOIL H8          TA – H8
6 04H00 KIÊN LONG PHU 18 6.0 102 3,321 F0 – HM1.5          TA – H2
7 06H00 MƯỜI TÙNG D MAC DALIAN 8.1 116.99 8,588 CL1 – F0 HG.NM  X2     –     H1
8 14H00 BÌNH TIỄN YONG SHUN 5.0 122 7,460 CL5 – F0 HG.H8  H8 – TA – H2
9 12H00 13H30 HIẾU MONICA 5.5 130.9 12,991 F0 – HM1.3  H2 – TA – H2
10 02H00 KIÊN THẠO THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL5 – F0  X1 – TA
11 06H00 06H30 ĐĂNG BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 HM1.2 – HG  H1     –    H2
12 11H00 QUYỀN MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 HG – F0  H1     –    H2
13 18H30 QUYEN DUC THANH PHAT 01 3,5 69.85 1.080 CL5  –  F0 X2    –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GEAT WISDOM ZUHAY R