Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 1 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH :PHAM HUNG CUONG: 0918943893 3RD: NGUYEN QUOC TRUONG .0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI.0973037378 NGUYEN VAN SAN – X5: 0934365589
HON GAI TIDE TABLE
08:24-3.5M
21:26 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
09:01 -3.6M
20:05- 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H00 THANHB MAGIC PEARL 6.0 199.91 40,324 F0  –  HM1.2  H1 – TA- H1
2 14H00 16H00 TRƯỜNG PANDAISY 9.8 179.90 20,763 F0  –  HM2.2  H2 – TA.H2
3 11H30 THẮNGA U WIN 11.70 185.74 26,062 F0  –  HM2.3          TA – H1
4 21H30 23H00 THANHB MT DAI MINH 7.8 18.5 28,529 F0  –  HM  TL
5 00H30 02H00 HAC PETROLIMEX 14 8.0 126.8 8,542 F0  –  HM1.1  TL
6 14H00 16H00 ĐÔNG TÙNGD PETROLIMEX 14 8.0 126.8 8,542 HM  – B12 P,CL6  H2     –     TL
7 16H00 A PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25,400 B12  –  F0 P.CLUC  H1     –     H2
8 08H00 THẠO KIÊN LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM  – B125000 P         TA –   H1
9 05H00 07H00 THẮNGA MƯỜI SSL VISAKHAPATNAM 4.5 193.03 18,062 CTAU – F0 TP2.HP8  X5  – TA
10 05H00 06H00 HƯNG LUCKY ANGEL 3.6 199.9 40,157 C.TAU – NOSCO TP2.TP3.HA35  X5
11 08H00 HƯNG LUCKY ANGEL 3.6 199.9 40,157 NOSCO –  CTAU TP2.TP3.HA35  X5
12 05H00 KIÊN THẠO HAINAM 67 3.4 79.8 1,599 PVOIL  –  F0 H8  H8 – TA
13 09H30 11H00 CHÂU THẮNGB MANDARIN DALIAN 6.5 189.99 32,969 SD  –  HN1.8  H2
14 05H30 06H00 ANH CỬU MONICA 5.5 130.9 12,991 HM1.3  – CL1 HG.CL  H1 -TA – X2
15 17H00 TRƯỜNG EPIC TRADER 9.85 189.99 32,987 HL1.1 – F0         H2.TA H2
16 21H30 22H30 THẠO DAI TAY DUONG 25 5.7 91.94 2989 F0 – HM TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GEAT WISDOM ZUHAY R MANDARIN DALIAN