Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
09:10 – 3.0M
21:14 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.1M
19:37 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 BÌNH ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL5  H1          X1
2 19H00 19H30 THẠO LONG TAN 99 6.3 91.94 2,965 F0 – HM1.2  H1
3 19H00 TRƯỜNG BATAVIA EXPRESS 8.3 215.40 54,651 HM2.4 – CL3 HL8.CL6.NM6         TA – X1
4 07H00 09H30 THẮNG A PAN DAISY 9.8 179.90 20,763 HM2.2 – HL1.1  H1
5 11H00 TÙNG A CLIPPER BRUNELLO 6.25 229.00 34,492 F0 – HM2.2          TL – H1
6 09H00 10H00 TÙNG A LA SELVA 11.0 199.98 35,194 HP3 – F0  TL – TL
7 17H00 TRƯỜNG UWIN 11.7 185.74 26,062 HM2.3 – HL3.1       TA      H2
8 14H00 15H00 TRƯỜNG MAGIC SUN 13.0 225.00 40,570 F0 – HM2.1  H2 – TA
9 01H30 TÙNG A GREEN BAY 9.9 209.99 43,954 CL6 – F0 HL8.NM6.CL8  X5 – TA – H1
10 03H00 03H30 HÀ A TÙNG D MAGIC PEARL 6.0 199.91 40,324 HM1.2 – CL6 HL8.NM6.CL8  H1    –     X5
11 03H00 03H30 NAM VTB ACE 9.7 158.50 15,354 HL3.6 – F0  H1
12 05H00 06H00 HƯNG BATAVIA EXPRESS 8.3 215.40 54,651 F0 – HM2.4  H2 – TA
13 05H00 07H00 CỬU TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG  H2 – TA – TL
14 08H00 HƯNG UNIVERSAL BREMEN 12.6 189.99 33,042 F0 – HN1.7          TA – H2
15 10H00 KIÊN THẾ LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B125000 DWT – F0 P  TL     –     TL
16 23H00 HIỆU TIỄN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 TL      –    H2
17 14H00 16H00 KHOÁI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.4  H2 – TA – H2
18 22H30 23H00 CHÂU HIẾU PETROLIMEX 10 8.1 175.96  25,408 HP4 – B12 P.CLUC  H2           TL
19 19H00 20H00 HƯNG CLIPPER BRUNELLO 6.25 196.00 34,492 HM2.2 – HP2  H1
20 07H00 08H00 THANH B HIẾU IVESTOS 4 11.0 225.00 40,485 HL3.3 – CL4 CLUC.HL8.CL6HT  H1    –      X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GEAT WISDOM ZUHAY R UNIVERSAL BREMEN MANDARIN DALIAN