Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI: 0904135306  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: LE THANH KONG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ .0961687555 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.5M
16:17 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
10:03 -2.6M
19:05- 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 THẮNGA SITC TAISHAN 6.0 189.99 32,315 F0 – SD H1 – TA.H1
2 05H00 05H30 KIÊN THẾ DAI TAY DUONG 25 5.7 91.94 2,989 HM1.5 – CL7 HG H2     –    X2
3 05H00 06H30 SƠN VINASHIP STAR 4.6 158.50 15,438 F0 – HM2.2 H2 – TA
4 05H00 07H00 THANHB JUN BENEFIT 6.70 185.74 26,028 F0 – SD H2 – TA – H2
5 05H00 05H30 TRƯỜNG KHOÁI MAGIC SUN 13.0 225.00 40,570 HM2.1 – HL3.3 H2     –      H1
6 04H00 THẮNGA GEAT WISDOM 11.0 185.74 26,010 HN1.3 – F0    H1.TA – H1
7 05H00 LINH BMC CATHERINE 9.8 153.50 14527 HG7.3 – F0 H2 – TA –  H1
8 05H00 06H30 THẠO ĐỨC LONG TAN 99 6.3 91.94 2,965 HM1.2 – CL5 HG H2     –     X2
9 09H30 SƠN VINASHIP PEARL 9.75 157.26 14,602 HL3.5 – F0         TA – TA
10 11H00 12H00 A THÀNH PAN DAISY 9.8 179.90 20,763 HL1.1 – F0 H1
11 19H30 22H00 TÙNGA FAREAST HARMONY 6.9 189.60 33,042 F0 – SD TL
12 11H00 11H30 MƯỜI TÙNGD QUANG ANH GM 5.1 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H1     –     H1
13 20H00 20H30 QUYỀN TAY SON 1 5.0 136.4 8,216 F0 – HM  H6   H6
14 21H00 QUYỀN LONG TAN 79 6.7 97.12 2,980 F0 – HM H6       H1
15 20H00 21H30 ĐÔNG TROPICAL SENTOSA 5.26 119.93 9,943 F0 – HM H6            H1
16 11H00 CUU THE TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL5 – HG X2       –     H2
17 15H00 15H30 CHAU VIET THUAN 30-03 8.5 178.7 19,918 HL1.3 – F0 H2
18 23H00 TÙNG A SITC TAISHAN 6.0 189.99 32,315 SD – HN1.5      TL
19 20H00 21H00 KHỨNG VINASHIP STAR 4.6 158.50 15,438 HM2.2 – HL3.1 H6         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAY R UNIVERSAL BREMEN MANDARIN DALIAN