Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THAI : 0904135306  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 NGUYỄN VĂN SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:03 – 2.1M
16:56 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 2.3M
17:50 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 THẮNG A MSC CARINA 13.5 253.51 62,704 F0 – HM2.4  H2 – H6 – H2
2 05H00 06H00 TRƯỜNG EVER AMPLE 7.3 199.1 40,245 F0 – HM2.3  H1 – H6
3 07H00 TRƯỜNG BLC FIRST 9.9 229 46,479 F0 – HM2.1          H6
4 10H00 CHAU LINH MAGIC PEARL 9.65 199.91 40,324 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2     –    H2
5 05H00 07H00 HẠNH VANDON SEA 4.6 99.92 4,724 F0 – HM1.2  H1 – H6 – H1
6 11H30 12H00 HIỆU TIỄN TROPICAL SENTOSA 5.3 119.93 9,943 HM2.2 – CL7 HG.NM6  TL     –     X5
7 13H00 14H00 THANH A UNICORN 5.74 136.9.0 13,069 F0 – HM2.2 H1 – H6 – H1
8 05H00 06H00 HƯNG INLACO EXPRESS 3.9 180 24,031 C.TAU – F0 SEA TEAM 0.TP02  X2 – H6 – H1
9 09H00 KIÊN ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  H2
10 05H00 06H00 TUẤT TÙNG D LAUREN 4.5 114.22 4,915 F0 – C.TAU HA18.SEA TEAM 01  H1 – H6 – X5
11 13H00 16H30 MƯỜI W. BLOSSOM 7.5 117.6 6,445 F0 – HM1.6 H1 – H6 – H2
12 09H00 TRƯỜNG KN FUTURE 6.25 189.99 32,376 F0 – HM1.4          H6 – H1
13 08H00 08H30 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.4 – B12 CLUC.P  H2    –      H1
14 09H30 TÙNG A KHOÁI PETROLIMEX 10 7.5 175.9 25,408 B12 – HM1.4 CLUC.P  TL    –      H2
15 11H30 12H30 THẠO THẾ DONG DUONG 09 3.0 91.94 2,999 F0 – HG7.1  TL    –      H1
16 10H00 QUYEN LONG TAN 99 3.4 91.94 2,965 CL5 – HG HG X2      –    H1
17 11H30 14H00 THANG A FAREAST HARMONY 6.9 189.6 33,042 SD – HN1.3 TL
18 20H00 21H00 CHAU BLC FRIST 9.9 229 46,479 HM2.1 – HL2 H1
19 20H00 20H30 TRUONG NAM EVER AMPLE 7.3 199.91 40,245 HM2.3 – CL6 HL8.CL6 H1        X5
20 16H00 17H00 TUNG A KN FUTURE 6.25 189.99 32,376 HM1.1 – F0 H2 – H6 – H2
21 20H00 21H00 BÌNH VAN DON SEA 4.6 99.92 4,724 HM1.2 – HG H1           TL
22 20H00 KHOÁI LONG TAN 99 3.4 91.94 2,965 HG – HM2.4(CM) H8 H8
23 20H00 21H00 CỬU TAY SON 1 5.0 136.40 8216 HM1.5 – HL3.2 H1
24 23H00 ĐĂNG THẾ DAI TAY DUONG 25 3.5 91.94 2,989 CL7 – HG HG X5             H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SITC TAISHAN ZUHAY R UNIVERSAL BREMEN MANDARIN DALIAN