Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN VAN SON : 0974057082 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.8M
20:48 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:18 – 4.0M
20:14 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 TRƯỜNG LUCKY ANGEL 4.1 199.99 40,157 SN – CTAUCM TP2.TP3.HAU35  X1
2 11H30 PHÁI MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H1
3 02H00 THẮNGA PETROLIMEX 10 8.1 175.9 25,408 F0 – HM1.1          TA – H1
4 06H00 07H00 THANHB IVESTOS 4 13.0 225 40,485 HM2.4 – HL3.3  TL
5 22H305-1 01H30 THẠO HAI NAM 67 5.3 79.8 1,599 F0 – HM1.6  H1 – TA – H1
6 04H00 05H00 TÙNGA PETROLIMEX 09 9.5 175.9 25,400 F0 – HM1.3  H1
7 06H00 07H00 HƯNG NAM GREEN BAY 7.0 209.99 43,954 HM1.4 – CL6 CL8.HL8.NM6  TL     –      X1
8 06H00 07H00 THẮNGB RI YUN 10.6 171.59 19,712 HM2.1 – HL2  TL
9 06H00 07H00 B VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,609 HM1.5 – HL3.5  TL
9 12H30 13H00 A PETROLIMEX 09 9.5 175.9 25,400 HM1.3 – B12 P.CLUC  H2            TL
11 06H00 07H00 A GEAT WISDOM 6.8 185.74 26,010 SD – HN1.3  H1
12 12H30 15H00 THẮNGB RI YUN 10.6 171.59 19,712 HL2 – F0  H2
13 12H30 13H00 KHỨNG BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 F0 – HM1.2  H2
14 12H30 15H00 KIÊN THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HG  H2     –     TL
15 15H00 16H00 TÙNGA THÀNH MEDI KAZAHAYA 6.5 228.99 43,043 HN1.8 – F0 NM8  H1
16 12H30 13H00 THẮNGA PETROLIMEX 10 8.1 175.9 25,408 HM1.1 – HP4  H2
17 11H30 HIỆU ĐỨC THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL5  H1     –     X1
18 23H30 TUAT THE MINH TRUONG 18 6,5 91,94 2,999 XMTL –  HG H8 H8  –   H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GEAT WISDOM ZUHAY R MEDI KAZAHAYA