Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRỪỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22.00 : 2.5M
09:00 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
23:04 – 2.5M
08:04 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 2.3M
10:32 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 HÀ B MP ATLANTIC 5.60 157.5 13,713 F0 – HL3.4        TA – H1
2 08H00 09H30 THẮNG A ROYAL 12.50 229 47,984 F0 – HL2 H1 – TA – H1
3 06H00 HÀ C NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – HL P X2     –      H2
4 08H00 12H00 BÌNH NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H1     –     X3
5 08H00 09H00 KIÊN HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL5 H1     –     X3
6 04H00 05H00 QUYỀN TONG CHENG 701 5.7 112.8 5,092 F0 – CL7 HG – H8 H2     –     H8
7 07H00 TÙNG D ĐỨC VIET HUNG 09 3.4 87.7 1,742 PVOIL – F0 HG X2      –     H2
8 05H30 THẠO THẾ HAI MINH 09 3.5 86.2 25,444 CL5 – F0 HG X2
9 08H30 THẠO THẾ HAI MINH 09 3.5 86.2 25,444 F0 – HN1.2         TR – X3
10 04H00 05H30 KHỨNG HAI LONG 27 3.0 89.9 2,100 HM1.5 – HM2.4CM NM6 H2
11 04H00 05H30 HIỆU TRUONG AN 06 7.0 95.12 2,917 HM2.4 – HP1 H8 H8            H2
12 20H00 HƯNG ULTIMAX 10.25 210.00 43,591 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X1     –     TL
13 14H00 15H00 ANH ĐỨC TRUONG AN 06 7.0 95.12 2,917 HP1 – F0 H2
14 16H30 ANH ĐỨC TRUONG AN 06 7.0 95.12 2,917 FO – HN1.1          H2
15 18H30 20H00 THANH B SOPHIA OLDENDORFF 14.5 240 61,150 F0 – HM2.3 CL8 TL         H2
16 18H30 23H00 THẮNG B HẠNH NEPTUNE STAR 5.7 159.94 15,073 F0 – HP4 TL      TA
17 18H30 21H00 LINH IKAN PULAS 6.7 199.98 36,075 F0 – HL1.2 TL           H2
18 18H30 19H00 HẠNH AMP CRYSTAL 7.50 112.21 6,981 HG – F0 TL      TL
19 21H30 23H00 KIÊN HIẾU B HAI LONG 27 3.0 89.9 2,100 HM2.4CM– HM
NM6        H1      TA
20 20H00 ANH ĐỨC TRUONG AN 06 7.0 95.12 2,917 HN1.1 – FO         TR           X3
21 21H30 23H30 THẮNG A ZHE HAI 169 8.5 189.90 32962 HN1.5 – HN1.5 X1       TR       X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI MINH 09 CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA MINERAL NINGBO R. OLDENDORFF