Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966  2ND. WATCH; NGUYỄN QUỐC TRỪỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
22.28 : 2.1M
08:02 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
13:12 – 2.3M
07:00 – 2.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 1.9M
11:20 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 KIÊN HIẾU B TRUONG AN 19 2.4 82.30 2,131 F0 – HN1.4       TA.TR – X3
2 06H30 09H00 CHÂU NAM SARAH OLDENDORFF 11.8 245.00 64,647 HM2.4 – F0 TL
3 10H00 CHÂU SARAH OLDENDORFF 11.8 245.00 64,647 F0 – HN1.8        TR  – X1
4 11H00 CỬU TIỄN NHA BE 11 5.0 109.60 4552 B12 – F0 P X2     –     TL
5 03H00 TÙNG D THẾ THANH PHAT 03 3.3 74.36 1,597 CL5 – HG X3     –     H1
6 06H30 08H30 THẠO ĐỨC THANH PHAT 01 4.6 96.85 1,080 F0 – CL5 TL     –     X2
7 06H30 08H00 TRƯỜNG REGINA OLDENDORFF 6.3 260.00 66,019 HN1.8 – F0 NM8 X1 – TR.TP – TL
8 17H00 18H00 TRƯỜNG ROSE MANN 3.8 189.9 27,306 C.TAU2 – F0 CL15.ST01 X1 – TP – H2
9 22H00 23H30 THUẬN QUYỀN DMC NEPTUNE 5.5 169.37 17,025 F0 – HL3.7 H2
10 17H00 18H00 HÀ B HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     X1
11 16H00 19H00 TUẤT THẾ HAI NAM 19 3.0 94.25 2,734 HN2.9 – HN1.8CM HL TKV X2 – TR – X2
12 23H00 BÌNH THẾ THANH PHAT 01 3.2 96.85 1,080 CL5 – HG X1            TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HAI MINH 09 CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA MINERAL NINGBO S. OLDENDORFF