Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG : 0984888966  2ND  WATCH : NGUYỄN QUỐC TRỪỜNG: 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
21.17 : 3.0M
09:18 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
22:08 – 3.0M
08: 22 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 2.7M
09:45 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H305-7 01H30 BÌNH NAM PHC MARITIME 5.0 100.64 6,181 F0 – CL1 HG TL     –      X1
2 22H305-7 03H00 KHỨNG HẠNH VINASHIP STAR 4.7 158.50 15,438 F0 – HL3.1TL TL
3 09H00 TUẤT THẠO NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X2 – H1 – H8
4 08H00 09H00 QUYỀN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H1    –      X2
5 12H00 TÙNG D JADE STAR 15 4.2 91.94 2,978 PVOIL – F0 HG X2    –      H1
6 08H00 10H00 KIÊN ĐỨC TRUONG AN 06 3.5 95.12 2,917 HP1 – HM2.4CM H8 H8
7 16H00 THẠO ĐỨC VIET HUNG 09 4.4 87.70 1,742 F0 – PVOIL HG          H1 – X3
8 18H00 CHÂU VINASHIN EXPRESS 01 4.3 184.10 16,174 DTHL – NEO H8.CL8.HL8 H8
9 18H30 TRƯỜNG NEW VISION 4.6 184.10 16,174 DTHL – HM1.1 H8.CL8.HL8 H8
10 19H00 CHÂU VINASHIN EXPRESS 01 4.3 184.10 16,174 NEO – DTHL H8.CL8.HL8                  X3
11 23H30 TRƯỜNG NEW VISION 4.6 184.10 16,174 HM1.1 – HG                  H2
12 18H00 19H00 HÀ B HẠNH BAO SHENG 10.01 161.21 16,715 HL3.6 – F0 H2
13 18H00 20H00 HƯNG AQUA TONKA 14.5 292.00 93,789 F0 – HM2.6 CL08 H2 – TA – H2
14 20H00 HÀ B HẠNH LIAN YI DA 2 HAO 6.5 154.50 14,786 F0 – HL3.3        H2.TA – H2
15 18H00 19H00 HÀ A MINERAL NINGBO 12.5 292.00 91373 HM2.6 – FO H2
16 20H00 HÀ A MINERAL NINGBO 12.5 292.00 91373 FO – HN1.7 HLTKV            TR       X2
17 23H30 HIỆU THẾ DONG BAC 99 7.2 110.06 3640 XMHL – F0 NM6 – CL6 H1     TA    H1
18 17H00 19H00 HIẾU A ZHE HAI 169 7.1 189.90 32962 HN1.5 – HN1.5 X2        TR     X2
19 20H00 ĐĂNG CHANG LONG SHUN 2.0 45.00 226 CLUC – FO H1               H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA R. OLDENDORFF