Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ B : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:17 – 3.1M
18:05 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
04:24 – 3.3M
17:54 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.5M
16:45 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 03H00 TÙNGA SAFINAH 12.9 189.9 30,847 F0 – HN1.6 H5 – TP.TR – X2
2 07H30 THẠO KIÊNB HOA LU 02 2.6 103.57 5,178 CL1 – F0 HG X1    –     H5
3 14H30 16H00 HƯNG NANJING EXPRESS 8.0  210.06  54,529 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 TL    –     X2
4 07H00 THẮNGA STAR VIRGINIA 6.4 229 43,278 CL3 – F0 CL6HT.NM6.Cluc X1    –     H5
5 00H30 02H00 NAM AKIJ PEARL 7.4 189.99 31,260 F0 – FN3 NM8 H5 – TP.TR – X2
6 09H00 10H00 MƯỜI TAN BINH 279 5.6 169.37 17,019 F0 – HL3.6 H1
7 12H00 CỬU EMANO 11 4.7 100.59 6,275 HG1 – F0 H2    –      H1
8 22H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2     –     H2
9 19H30 23H00 C NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P H2     –     X2
10 21H30 A RED MARLIN 10.2 229 47,047 F0 – CL4 CLUC.NM6.CL6         TL – X2
11 19H30 20H00 A RUI NING 9 8.5 190 32,460 HM2.5 – F0 H2 – TL
12 19H30 22H30 KHỨNG MP ATLANTIC 9.6 157.5 13,713 HL3.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL BEAUTY PEONY TRUONG AN 125 MEGHNA VENUS SAFINAH GOLDEL BEHIKE PEACE ANGEL