Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 2.9M
19:00 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
05:01 – 3.2M
19:08 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.3M
19:55 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 BÌNH YOSHIN 8.3 135 7,521 XMTL – F0 HG.NM6 H1- TL – TP
2 00H00 KHỨNG NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.5        H2
3 03H30 05H00 TRƯỜNG W-STAR 14.5 229.2 51,239 F0 – HM2.6 CL8 H5
4 03H30 06H00 HIỆU VINASHIP GOLD 4.5 136 8,216 F0 – HL3.7 H5
5 03H30 05H00 SƠN EUROPA 2 6.3 225.38 42,830 F0 – HL1.1 H5
6 11H30 12H00 HIẾUA EUROPA 2 6.3 225.38 42,830 HL1.1 – F0 H1
7 07H30 09H00 KIÊNA KIÊNB LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HN1.2 – F0 X1 – TR
8 14H00 KIÊNA KIÊNB LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 F0 – HM1.5                 TL
9 07H30 09H00 TÙNGD TRUONG AN 125 3.0 86.48 2,634 HN1.4 – HN1.7CM HL TKV X1 – TR – X1
10 11H30 12H30 THANHA EPICTETUS 9.9 235 45,955 F0 – HL3.1 H1 – TL – H1
11 13H30 15H00 CHÂU PEACE ANGEL 5.5 189.99 32,987 HN1.8 – F0 X1 – TR – X1
12 17H00 ĐÔNG TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X3     –    TL
13 16H00 17H00 TUẤT PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5     –    X3
14 22H30 23H00 KHOÁI OCEAN OUTSTANDING 12.5 199.9 36,415 HL2 – F0 H2
15 16H00 17H00 THANHB STAR MARIELLA 8.7 228.99 43,189 F0 – HL H5    –     TL
16 15H00 ANH HIẾUB ROYAL 16 6.8 90.98 2,999 HG – F0 H2    –     TL
17 21H00 TIỄN KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG.H8         H5 – H8
18 22H30 23H00 HƯNG EPICTETUS 9.9 235 45,955 HL3.1 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H2     –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL BEAUTY PEONY MEGHNA VENUS SAFINAH GOLDEL BEHIKE PEACE ANGEL