Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM HUNG CUONG : 0918943893 2ND WATCH: LE THANH KONG : 0905691888 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DANG LINH: 0936420886 NGUYEN VAN SAN- X3: 0934385589
HON GAI IDE TABLE
08H06 – 4.0M
20H34 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
09H00 – 4.3M
20H30 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H30 HANH HAI PHUONG SUN 4.6 90.72 2,551 HL – CL1 HG  TL            X3
2 07H30 MUOI GOLDEN PIONEER 6.5 121.95 7,002 B12 – F0 CL6 .NM6  TR            TL
3 07H00 QUYEN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250   B12 – F0 CL6 .NM6  TR            TL
4 07H00 08H00 CUU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL – B12 CL6.CL8  TL             H2
5 02H30 04H00 THANH B AMOY PROGRESS 12.1 190 33,044 HN2.11 – F0  X2 T2 H6 H2
6 17H00 18H30 TUNG A ASL FORTUNE 6.5 189.99 32,309 F0 – HN H2 H6 T2 X3
7 02H30 04H00 TRUONG LAN HAI SHENG HUI 12.82 189.99 32,962 HN1.6 – F0  X2 T2 H6 H2
8 04H30 05H30 THAO KIEN QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68  H2
9 02H30 04H00 THANG A NING JING HAI 12.3 199.9 36.431 HN2.4 – F0  X2 T2 H6 H2
10 04H30 05H00 CHAU VEGA ROSE 10.75 189.99 30,847 HL – F0  H2
11 07H30 HIỆU HONG YANG 18 5.5 98 2,998 CL1 – F0 HG  X3             TL
12 07H00 08H00 PHAI KANG HONG 9.2 189.9 30,962 HL3.6 – F0  TL
13 05H00 KHUNG DAI TAY DUONG 25 3.0 91.94 2,989 CL2 – F0 H8  H8            H2
14 21H30 22H00 ANH ASIA ENRGY 9,5 169 17,784 HL  –  F0 H2
15 09H10 11H30 DONG KIEN TIAN PENG 4,5 99,56 2.956 F0   – XMTL H8 TR  –    H8
16 12H30 HA A DALIA 10.75 199.9 39,964 CL5  –  F0 HL8.NM6.CL X2   –   TR –  H2
17 12H00 14H00 TRUONG HA B SHANDONG EXPRESS 7,4 197,91 36,202 F0  –  CL5 HL8,CL6 H2 – TR  – X3
18 11H00 13H00 THANH A UNIVERSE HARMONY 4,5 171,93 17,859 HN2,2  –  F0 X3-T2,H5- TR