Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DOAN TRUNG HIEU : 0904693960 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
09H00 – 3.8M
21H16 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
10H00 –  4.0M
21H12 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 BINH KIEN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  H2
2 04H00 06H00 CUONG C SAGA DAWN 9.3 195.3 32,158 F0 – HL3.6  TL
3 04H00 THANH B DANG KUTAI EXPRESS 10.0 199.9 40,275 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6  X3             TL
4 06H30 07H30 HA C HANH YET KIEU 927 3.4 93.02 4,000 SN – BENGOT HP01.HA18  X1
5 12H00 14H00 HUNG NAVIOS SOLEIL 6.7 190 33,218 F0 – HL1,4  TR
6 04H00 06H00 THANG A ZHE HAI 363 13.1 190 33,147 FN3 – F0 NM8  X3 – T2 –   H6
7 04H00 05H00 THANG B CORAL WIND 8.06 120.93 7,341 F0 – CL6 HG.CL6  TL             TR
8 12H00 12H30 KHOAI JUDY 10.3 171.5 19,707 HL1.1 – F0  TR
9 09H00 10H00 CHAU PETROLIMEX 18 9.8 175.9 25,400 F0 – B12 CL6.CLUC  H2
10 07H00 TUAT ORIENTAL SKY 6.7 96.17 4,767 HG7.1 – F0  H2
11 07H00 KHUNG PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 CL6.CL8  H2
12 04H00 06H00 HUNG PENELOPE OLDENDORFF 8.5 255.26 63,993 HN1.5 – HN1.5  X3    T2   X3
13 15H00 16H00 MUOI XIANG SHUN 3.8 114 5,738 HL1.4  –  F0  TL            H2
14 16H00 16H30 HA A SAGA DAWN 8,3 195,3 32.158 HL3.6  –  F0  H2            H2
15 15H00 HIỆU DEHE 2.2 45,00 363 CLUC  –  CL1  H2
16 20H30 21H30 CUU THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – HG  H2            TR
17 22H00 THẠO KIÊN TIAN PENG 6.3 99.56 2,956 XMTL – F0 H8  H8            H2
18 22H00 HIỆU ROYAL 89 7.0 90.98 2,999 HG – F0  TR            H2