Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN BA DONG: 0389127932 VU DINH MINH- X2: 0949868128
HON GAI IDE TABLE
07H18 – 4.0M
19H50 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08H00-  4.4M
19H43  – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H30 CHAU KHOAI GROWTH RING 7.58 210 49,192 F0  –  CL3MF HL8.NM6.CL8  TL             X2
2 09H30 11H00 MUOI MAJESTIC PESCADORES 4.5 118.01 6,683 F0  –  HN2.7 H2- H6.T2- X2
3 09H30 11H00 TUNG A YANG FAN 11.3 225 36,137 HM2.6 – HP3 H2 –   H6 –   H2
4 04H00 06H00 CUU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 CL6 TL      –        H2
5 17H00 NAM PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 CL6.CLUC  TL      –   H2
6 16H00 17H00 SON GOLDEN PIONEER 8.7 121.95 7,002 F0 – B12 CL6.NM6 H2   – H6 – TL
7 11H00 12H00 QUYEN XIANG SHUN 5.8 114.04 5,738 F0 – HL1.5  TR
8 06H00 08H00 HA A OCEAN HONESTY 6.0 179.97 23,264 F0 – FN5 NM8  H6    T2     X2
9 06H00 07H00 PHAI JPS ELLI 10.2 189.99 32,549 HP4 – F0  H6              TL
10 06H00 THẠO FALKVAG 3.2 53 298 CLUC – CL1  H2              X2
11 13H00 HANH MP PACIFIC 7.0 107.24 4,358 HG – F0  TL              TR
12 14H00 HIỆU KIEN ROYAL 16 7.0 90.98 2,999 HG7.1 – F0 H2   –  H6
13 21H00 CUU FALKVAG 3.2 53 298 CL1 – F0 X2       –      H2
14 16H00 HIỆU KIEN ROYAL 89 3.2 90.98 2,999 F0 – HG          H6  – TL
15 16H00 19H00 CUONG C JENNY LUCKY 5.5 180.8 22,147 F0 – HN1,1 H2- H6.T2 – X2
16 17H00 LINH CHANG LONG 3.0 107 3,980 HG  –  F0 TL  –          H2
17 20H00 20H30 HA B CETUS STAR 9,5 174 19,828 HP2  –  F0 H2
17H00 DANG LIANFA 1,8 23 80 CLUC –  F0 TL  –         H2