Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LE DINH THAO: 0944455528 VU DINH MINH- X2: 0949868128
HON GAI IDE TABLE
07H18 – 4.0M
19H50 – 0,4M
CAM PHA TIDE TABLE
08H00-  4.4M
19H43  – 0,4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H30 CHAU KHOAI GROW THRING 7,58 210.00 49,192 F0  –  CL3 HL,NM6,CL8 TR  –    X2
2 09H00 11H00 MUOI MATESTICPESCADORES 4,5 118,01 6,683 F0  –  HN H2-H6- T2 X2
3 06H00 06H30 PHAI YANG FAN 11,5 225.00 36,137 HM  –   HL H6 –  TL
4 04H00 06H00 CUU NHA BE 09 6,6 105,97 4,250 F0  –  B12 CL6 TL
5 13H00 NAM PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12  –  F0 CL6, CLUC H2  –  TR
6 11H00 13H00 THUAN GOLDENPIONEER 8,7 121,95 7,002 F0   –  B12 CL6, NM6 TR     –  H2
7 11H00 12H00 QUYEN XIANG SHUN 5,8 114,04 5738.0 F0  –  HL TR
8 06H00 08H00 HA A OCEAN HONESTY 6,0 179,97 23264.0 F0 – FN5 NM8 H6 – T2  –   X2
9 08H00 PHAI JPS ELLI 10,2 189,99 32549.0 HP4 –  F0 TL
10
11
12