Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN: 0982277788 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0700 – 3.9M
1907  – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0706 –  4.4M
1854  –  0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 07H00 TUNG A SARWAR JAHAN 11.97 189.8 28,021 FN4 – F0 NM8 X3      T2      TP
2 08H00 THAO KIEN VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 PVOIL – HM1.4 GD68 TR                TP
3 05H00 06H00 CUONG C BLUE AKIHABARA 7.2 199.9 34,617 F0 – HL3.3 H2   –  TP  –  H2
4 17H30 19H00 CUU KIEN HONG YANG 18 3.5 98 2,998 F0 – CL1 HG TL       –        X5
5 03H00 03H30 THANH B NAM PANSTELLAR 10.5 225 39,727 HL2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT TL       –        X5
6 05H00 07H00 HIỆU WIN STARS 4.0 77.8 1,837 F0 – CL3 H2        –       X5
7 05H00 07H00 THANH A PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2
8 12H00 14H00 TRUONG LINH KUTAI EXPRESS 8.94 199.91 40,275 F0 – CL6MF HL8.CL6 TR       –        X5
9 03H00 03H30 KHOAI BLUE STAR 8.7 153.2 14,851 HL3.5 – F0 TL
10 11H30 HA C FS BITUMEN NO.2 5.0 109.9 7,634 CL1 – F0 H8.HG H8      –         TR
11 01H00 HIẾU JC FUTURE 4.5 116.49 5,715 CL5 – F0 HG.H8 H8      –         TR
12 04H30 07H00 THANG A GLOBAL DREAM 10.0 153.78 20,395 HN2.8 – F0 X3      T2       TP
13 18H30 19H00 HIẾU HANH VALENTEVENUS 4.8 161 16.922 HL1,2  – F0 TR
14 21H00 HANH HIẾU PETROLIMEX 12 8.0 8,542 128.6 F0 – HM1.5                   TR
15 16H00 THANG B WAN SHUN 3.5 1,188 67 CLUC – F0 H2
16 16H00 TUAT WIN STARS 4.0 77.8 1,837 CL3 – F0 X5       –         H2
17 17H30 18H00 DONG VIET HUNG 09 HM1,4  –  F0 TL