Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN: 0969476286 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 3.8 M
1826  – 0.6 M
CAM PHA TIDE TABLE
0622 –  4.3 M
1806  –  0.5 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00(2/12) 01H00 TRUONG ANH DALIA 7.07 199.9 39,894 F0 – CL5MF HL8.NM6.CL6 TL        –       X2
2 07H00 08H00 BINH DE HE 2.8 45 363 F0 – CLUC H2        –       TL
3 07H00 08H00 HIẾU POAVOSA BRAVE 6.4 169.37 17,018 HL1.2 – F0 H2
4 09H00 11H00 HA A KANG HONG 8.5 189.9 30,962 F0 – HL3.6 TR        –       H2
5 09H00 11H00 THANH A ASIA ENERGY 6.3 169 17,784 F0 – HL3.4 TR        –       H2
6 11H00 13H00 LINH CETUS STAR 10.6 174.7 19,828 F0 – HP3 H2               TR
7 07H00 TUAT YU LONG 2.8 45 400 CL1 – F0 X3                H2
8 07H00 08H00 HIỆU KIEN VIET HUNG 09 4.8 87.7 1,742 F0 – PVOIL GD68 H2       –         TL
9 11H00 12H00 THAO KIEN HAI PHUONG SUN 6.2 90.72 2,551 F0 – HL1.5 H2                TR
10 16H30 18H00 HA B VALENTE VENUS 6.3 161 16,922 F0 – HL1.2 H2
11 09H00 10H00 HANH ROYAL 16 6.8 90.98 2,999 F0 – HG7.1 TR        –       TL
12 06H00 MUOI DAI TAY DUONG 25 5.0 91.94 2,989 HG – CL2 H8 H2       –       H8
13 01H30 THANG B CHANG LONG 4.5 107 3,980 CL5 – CL7 HG X2
14 01H00 MUOI PHOSPHERUS NH 5.7 100.72 6,364 CL7 – F0 HG X2                TL
15 15H00 THUAN VAN DON ACE 6.7 106 4,409 HG7.2 – F0 H2
16 20H00 21H00 PHAI KAPETAN NONDAS 7.0 179.9 22,434 HP3 – F0 TL
17 16H30 DONG CHANG LONG 4.5 107 3,980 CL7 – HG HG X3                TR
18 22H00 DANG THANG B GANADO EXPRESS 4.8 134.4 10,421 CL6 – F0 HG.NM6 X3                H2