Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG :0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LE DINH THAO : 0944455528 VU DINH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:17 – 3.6M
17:49 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.0M
17:19 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 HUNG VEGA ROSE 6.12 189.99 30,847 F0 – HL3.1  TR
2 19H30 21H00 KHOAI POAVOSA BRAVE 6.4 169.37 17,018 F0 – HL1.2  TR
3 00H00 02H00 THANH B HA B RICHARD OLDENDORFF 12.7 260 65,976 F0 – HN2.5 NM8  TR     TP     TR
4 05H00 06H00 ANH THUAN JUDY 6.4 171.5 19,707 F0 – HL1.1  TL               H2
5 00H00 02H00 THANG B KIEN YET KIEU 927 3.4 93.02 4,000 BGOT – SN HP1.HA18  X3
6 06H30 CUONG C THANH A SENDAI SPIRIT 10.2 199.9 39,895 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2               TL
7 08H00 10H00 THANG A YANG FAN 12.6 225 36,137 F0 – HM2.6  TR
8 04H00 BINH VINH HIEN 69 7.0 79.8 2,616 XMHL – HL1.15  H2
9 18H00 19H00 HIỆU KIEN DAI TAY DUONG 25 5.0 91.94 2,989 F0 – HG H2                TL
10 12H30 QUYEN MP PACIFIC 3.2 107.24 4,358 F0 – HG7.2            TP      TR
11 10H30 QUYEN PHUONG NAM 126 6.3 79.98 2,717 HG1 – F0  H2     TP
12 16H00 17H00 NAM THANG B GANADO EXPRESS 6.8 134.4 10,421 F0 – CL6 HG.NM6  TL          –     X2
13 16H00 TUAT TRUONG MINH DRAGON 8.5 136.4 8,223 HG7.3 – F0  H2        –      TL
14 18H00 18H30 CHAU HOANH SON SUN 7.8 229.93 48,029 HL1.3 – F0 H2
15 12H30 13H00 KHUNG VINH HIEN 69 7.0 79.8 2,616 HL1.15 – F0  H2
16 15H30 DONG KIEN YU LONG 2.8 45 400 Cluc – CL1  H2                X2
17 18H00 HA C THANH PHAT 03 5.2 74.35 1,597 CL2 – F0 X2     –           H2