Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0987903066 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:21 – 3.2M
15:05 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
15:28 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 13H00 TUẤT TÙNG D FU OCEAN 5.5 129 6,689 HM1.6 – XMTL CL6.H8  H1               H8
2 07H00 09H00 HƯNG TRƯỜNG LANA 8.7 260 42,112 F0 – CL4 NM6.CLUC.CL8HT  H1     TA      X2
3 01H30 02H00 MƯỜI TIỄN LONG PHU 16 6.7 112.37 5,199 HM1.3 – B12 P.NM6  TR                TL
4 02H00 TÙNG A THANH A PETROLIMEX 09 8.8 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC  TL     TA
5 05H00 TÙNG A THANH A CEMTEX ORIENT 14.7 239.99 51,905 F0 – HM2.5           TA       TR
6 06H00 THẮNG A HIẾU HAO HUNG 666 9.6 195 36,801 CL6 – F0 HL8.CL8.NM6  X5     TA       H1
7 07H00 08H00 THẠO THẾ VINH HIEN 69 3.2 79.98 2616 HM – XMHL  H1     TA      TL
8 19H30 20H30 KIÊN MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 F0 – HM1,1 H1
9 01H30 02H00 ĐĂNG NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1 – F0  TR
10 07H00 09H00 QUYỀN TÙNG D NHA BE 08 6.6 105 4,432 HM1.5 – B12 P  H1     TA      TL
11 21H00 23H00 PHAI LINH ZORINA 11.8 189.99 32,987 FN3 – F0 NM8 TL
12 17H00 CUU DUC HAI THANG 18 3.5 91.94 2,984 CL7 – F0 HG X5                H1
13 12H30 13H30 HIỆU HOANG SA 268 3.6 99.38 3,329 F0 – HL1,15 H1
14 19H30 20H00 ANH HA B PETROLIMEX 15 4.5 159.9 13,468 HM2.1 – F0 H1
15 22H00 HA B ANH PETROLIMEX 15 4.5 159.9 13,468 F0 – SN TP02.TP03                      X5
16 14H00 HANH THE HAI PHUONG SUN 6.15 90.72 2,551 HG7.1 – F0 TR                H1
17 19H30 20H00 CHAU THÀNH VIET THUAN 30 -03 6.5 178 199,18 HM  –   HL3,5 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA SUN WINER II BON VOYAGE