Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHAM HUNG CUONG; 0918943893  2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG; 0918636186 3RD WATCH :  LE THANH KONG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIỆU; 0904458128 MR SAN – X3 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:11 – 3.6M
16:21 – 0,8M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.1M
16:52 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 13H30 KHOAI MP ATLANTIC 5.20 157,5 13713 F0  –  HM1.5KD TL
2 09H00 10H00 THAO QUANG ANH GM 4.20 91,94 2971 F0  –  HM1.4KD H1
3 02H00 04H00 MUOI PETROLIMEX 14 8,0 128.60 8542 F0  –  HM1.3KD TR
4 02H30 THANG A THANH A FLC FORTUNE 9,6 189,99 32591 CL5  –  F0 HL8,NM6.CL8 X5             TR
5 13H00 TRUONG HUNG LANA 8.6 260.32 42112 CL4 – FO CLUC – NM6 – CL6 X3     –   H1
6 06H00 CUU TIEN LONG PHU 16 3.00 112.37 5,199 B12  –  F0 P,NM6 H1  –  TA – H1
7 07H00 TUAT TUNG D NHA BE 08 5,0 105.00 4432 B12  –  F0 P H1  –  TA –  H1
8 11H30 15H00 QUYEN TIEN VIEN DONG 09 4.5 102,79 4089 F0    –  HG TL   –  H1
9 11H30 15H00 HANH TUNG D DOLPIN 18 4,5 101,30 4963 F0   –  HL1.2 TL
10 05H00 KIEN DUC VINH HIEN 69 7,0 79,98 2616 XMHL  –  HG H1
11 15H00 TUNG A KHOAI PAC DUBHE 6,5 178,80 20,471 HL2  –  F0 TL
12 11H30 13H00 TUNG A VIET THUAN 30 02 5,5 178,7 19.918 F0  –  HM2.1KD TL
13 21H30 23H00 PHÁI SINO TRUST 6.5 189.99 32987 FO – SD H1  TA.H1
14 CANCEL 22H00 PHÁI TS CHALLENGE 7.90 182.00 24159 HL1.3 – FO
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA FUHAI VINASHIP DIAMOND RUI NING 9 QING DAO GANG DA GANG