Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO: 0944455528 NGUYỄN VĂN SẢN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:04 – 3.9M
17:43 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 -4.3M
18:11 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 04H00 THẮNG A HIẾU SSL VISAKHAPATNAM 4.5 193.03 18,602 SN – CTAU 1 TP02.TP03.HAU35  X5
2 04H30 06H00 HÀ A OCEAN SUCCESS 6.5 189.99 33,456 F0 – SD  H1     TA
3 04H30 05H00 KIÊN ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 HM1.4 – PVOIL NM6  H1                TL
4 16H00 18H00 ĐÔNG SUN JIN 4.5 100.79 4,380 FO – HM1.1KD  TR
5 07H00 HÀ A VIET THUAN 30-02 5.5 178.7 19,918 HM2.1 – HL1.1            TA      H1
6 00H00 01H00 CHÂU KHOÁI CEMTEX ORIENT 12.77 239.99 51,905 HM2.5 – F0  TR
7 02H00 CHÂU KHOÁI CEMTEX ORIENT 12.77 239.99 51,905 F0 – HN1.7 HLTKV            T2      X2
8 12H30 14H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 09 10.0 175.9 25,400 F0 – HM2.1KD  H1     TA      H1
9 08H30 HƯNG NAM GLOBAL DIAMOND 9.3 153.78 20,395 CL2 – F0 NM6 – CL6  X2       –     TL
10 10H00 10H30 SƠN MP ATLANTIC 5.1 157.5 13,713 HM1.5 – HL3.1TL TL
11 03H00 PHÁI TS CHALLENGE 7.9 182 24,159 HL1.3 – F0          H1.TA   TR
12 16H00 16H30 HA C THANG LOI 6668 2.3 81,8 2.745 FO – HGKD  TR                 H1
13 20H30 22H30 TRƯỜNG SƠN SINO TRUST 6.5 189.99 32987 SD – HN1.3 X3           T2
14 20H00 21H00 MƯỜI TIỄN PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4120 HM – B12 P H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SUN WINNER II CEMTEX ORIENT BON VOYAGE