Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN: 0984829575 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 2.9M
06:09 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.1M
08:07 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 THẠO THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 TL     –     TL
2 07H15 A NAM GLOBE ELECTRA 7.5 229 43,834 CL2 – F0 CL6HT.NM6.HL8 X2     –     H2
3 06H30 07H00 MƯỜI TÙNGD KOOKYANG EXPRESS 5.2 111.97 8,739 HM1.3 – CL1 HG.CL6 H2     –     X2
4 04H00 QUYỀN ĐỨC PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B125000 – F0 P H2     –     TL
5 04H30 THANHA HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B1240.000 – F0 P.HL8 H2     –     TL
6 08H30 09H30 BÌNH TIỄN NO.2 HEUNG-A PIONEER 8.5 124.5 8,271 HM1.3 – B1240.000 P.NM6 TL     –     H2
7 08H30 10H00 HIỆU ĐỨC NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HM1.3 – B125000 P TL
8 08H30 09H00 CHÂU LINH UNISON LEADER 9.4 178 20,947 HL3.6 – F0 TL – TL
9 12H30 13H00 TÙNGA KHOÁI PHOEBE 12.4 185.73 25,977 HM2.1 – HL3.1 H2
10 10H00 CHÂU LINH SPAR VEGA 10.6 189.99 32,839 HP3 – F0        TL
11 15H00 KHOÁI PHƯƠNG DONG 06 5.5 157.50 13706 HL3.2 – F0         H2 – H2
12 20H00 22H00 HƯNG HIẾU ZHE HAI 516 6.0 189.90 30171 SD – HN1.3 X2 – T2 – X2
13 20H00 21H00 THANHB THANHA AEOLIAN LIGHT 13.5 228.99 43,151 HM2.6 – HL3.3 H2
14 20H00 20H30 THẮNGA SƠN BLACK PEARL 8.5 229 43,445 HL3.3 – HL3.5 H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 TRƯỜNG ZHE HAI 516 6.0 189.99 30,171 F0 – SD               TA.H1 – X3
2 18H00 21H00 CỬU RICH HONOR 3.5  87.45  2,396 F0 – HM1.3 X3 – H1.TA.H1 – X3
3 15H00 16H00 CỬU PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM2.2 X3    –     H1   –     X3
4 18H00 19H30 TRƯỜNG BON VOYAGE 6.8 225.00 37,550 F0 – SD X3 – H1.TA
5 21H00 TRƯỜNG GREAT SPRING 6.5 199.9 34,590 F0 – HM2.4               TA.H1 – X3