Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 10 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.2M
02:46 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.4M
02:18 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 08H30 A NAM SAVITREE NAREE 7.0 199.9 36,416 HL3.7 – F0 H2
2 11H30 12H00 PHÁI LINH PETROLIMEX 11 7.8 175.90 25,400 HM1.2 – F0 H2
3 09H30 10H00 TUẤT TIỄN MSR NO.1 8.3 100.00 6,310 HL1.2 – F0 TL
4 08H30 THẠO ĐỨC DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6 TL
5 11H30 13H00 TÙNGA SƠN STAR PLANET 7.5 225.00 40,042 HL3.5 – F0 H2
6 02H00 03H00 KIÊN THẾ PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 HM1.3 – B125000 P H2     –     TL
7 11H30 12H00 HẠNH THẾ QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 HM2.2 – PVOIL NM6 H2     –     TL
8 13H00 15H00 THANHB KHOÁI BBG LEADER 12.75 199.90 36,336 HN1.3 – F0 X5       T2          X5
9 11H30 12H00 THẮNGA K. RYBY 6.5 190.00 31,540 HL3.1 – HL3.1 H2
10 21H00 23H00 THẮNGA LINH LONG SHAN HU 6.5 224.94 39,727 SD – HN1.7 X5 – T2 – X5
11 22H00 23H00 HIẾU THANH HUNG 277 6.7 105.73 4371 HM – CL7 TL     –     X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 CỬU NO.2 HEUNG-A PIONEER 8.5 124.5 8271 F0 – HM1.3               TA.H1 – X3
2 13H00 TRƯỜNG HƯNG NORDWINTER 8.0 246 38,332 CL4 – F0 NM6.CL8.HL8 X3 – TA.H1 – X3
3 13H00 15H00 CỬU KOOKYANG EXPRESS 5.2 111,97 8,739 F0 – HM2.2 X3 – H1.TA
4 20H30 TRƯỜNG PHOEBE 12.4 185.73 25,977 F0 – HM2.1               TA
5 23H00 TRƯỜNG AEOLIAN LIGHT 13.5 228.99 43,151 F0 – HM2.6               TA