Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 10 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
01:27 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.6M
01:25 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 07H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662 HP1 – F0 TL
2 14H00 THẮNGA LINH PETROLIMEX 11 7.8 175.90 25,400 B12 – HM1.2 P.HL8 TL            H2
3 13H30 14H00 NAM QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.2 – B12 P.HL8 H2     –     TL
4 11H00 12H00 KIEN THE DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2,989 HM1.4 – XMHL NM6 H2            TL
5 07H30 THANHB HIẾU JR SPRING 10.3 228.38 44,542 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     TL
6 05H30 06H00 TÙNGA SƠN DUBLIN EAGLE 11.6 190.90 36,474 HL3.1 – F0 TL   TL
7 00H00 KHUNG NAM HELIOS 7.31 139.91 13,060 CL2 – F0 CL8.NM6  X2            H2
8 07H30 TÙNGA SON AFRICAN BARI BIRD 6.8 199.98 35,831 HM2.2 – HP1         TL     TL
9 20H00 22H00 PHÁI KHOÁI GREAT WENXIAN 6.3 185.74 26058 SD – FN4 NM8 X2 – T2 – X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H003/10 00H00 CỬU PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 F0 – HM1.3 X3 – H1
2 01H00 CỬU QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – HM2.2                H1 – X3
3 07H00 09H00 HƯNG TRƯỜNG NORDWINTER 11.0 246.00 38,332 F0 – CL4 CL8.NM6.HL8.CL6 X3 – H1.TA – X3
4 14H00 15H00 CỬU THANH HUNG 277 6.5 105.73 4371 F0 – HM1.6 X3 – H1 – X3