Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X5: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.6M
08:36 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
19:20 – 2.7M
1.222:00 – 2.6M 10:55 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 ĐÔNG TÙNGD NO.2 HEUNG-A PIONEER 7.0 124.50 8,271 B1240.000 – F0 P.NM6 H2
2 06H00 TUẤT THẾ NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B125000 – F0 P H2
3 08H00 09H00 HẠNH TÙNGD PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM2.2 – B1240.000 P.CL6 TL     –     H2
4 19H00 PHÁI KHOÁI BLACK PEARL 8.5 229.00 43,445 HL3.5 – F0         H2
5 17H30 18H00 PHÁI KHOÁI IVESTOS 6 6.5 224.94 39,738 HL2 – F0 H2 – H2
6 08H00 09H00 CHÂU HIẾU DAIWAN KALON 10.2 179.96 21,525 HP4 – F0 TL
7 14H00 HƯNG THANHA YANGTZE FALCON 8.5 189.99 33,057 CL5 – F0 HL8.CL8 X5      –     H2
8 11H00 CHÂU HIẾU K. RUBY 8.2 190.00 31540 HL3.1 – HP3           TL – TL
9 19H30 20H00 KIÊN RICH HONOR 3.5 87.45 2369 HM1.3 – HL3.2 TL
10 19H30 20H00 ANH HIỆU DD VANGUARD 9.6 159.00 17136 HL3.4 – F0 TL
11 20H00 22H00 THANHB SƠN PACIFIC PAM 6.3 189.99 27,763 SD – HN1.6 X5 – T2 – X5
12 21H30 ANH HIỆU NEW GOLD 5.5 167.2 15,884 HM21. – HL3.6         TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 TRƯỜNG PACIFIC PAM 6.3 189.99 27,763 F0 – SD X3 – H1.TA.H1 – X3
2 05H30 08H00 CỬU NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.2 X3 – H1.TA.H1 – X3
3 05H30 07H30 THẮNGB NEW GOLD 5.5 167.2 15,884 F0 – HM2.1 X3 – H1.TA.H1 – X3
4 22H00 23H00 CỬU TIEN THANH 68 5.5 74.36 1861 F0 – HM1.5 X3          H1        X3