Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE

11:11 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 2.8M
13:47 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 MƯỜI TÙNGD PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 TL     –     H1
2 12H30 13H00 BÌNH THẾ LONG PHU 16 6.7 102.25 5,199 HM1.4 – B12 P.CL6 H1     –     TL
3 06H00 07H00 THẮNGA GREAT SPRING 6.5 199.9 34,590 HM2.4 – HP4 TL
4 00H00 TUẤT TÙNGD THANH HUNG 277 4.0 105.73 4,371 CL7 – HG HG X2     –     H2
5 15H00 17H00 THANHB HIẾU YING LI 12.4 181.50 24953 FN5 – FO NM8 X2 – T2 – X2
6 17H30 18H00 PHÁI KHOÁI AEOLIAN LIGHT 10.5 228.99 43151 HL3.3 – CL7 HL8 – NM6 – CL6 H1     –      X5
7 22H00 23H00 TRƯỜNG THANHA VIET THUAN STAR 3.8 181.50 24953 SN – CTAU1 TP02-TP03-H.AU35 X2
8 23H00 HIỆU KOOKYANG EXPRESS 8.65 111.97 8,739 CL1 – F0 HG.NM6 X5     –     TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 CỬU HAI NAM 68 5.0  79.8  1,599 F0 – HM1.2                 H1 – X3
2 06H30 08H00 A ML SWALLOW 12.2 190.9 36,449 F0 – HM2.6 X3 – H6 – H2 – X3