Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.8M
15:26 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.2M
15:45 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H008/10 00H00 THẮNGB PRIDE PACIFIC 4.4 147 12,545 F0 – C.TAU HA19.TP02 H1
2 04H30 05H00 THẠO THẾ TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HM – CL5 TL     –     X2
3 04H30 05H00 KIÊN TIỄN HAI NAM 68 5.0 79.8 1,599 HM1.2 – PVOIL TL     –     H1
4 20H00 21H00 PHÁI THANH A FAREST HARMONY 6.7 189.99 33,042 HM2.5 – HL2 TL
5 04H30 06H00 TÙNGA NAM VIRTUOUS STRIKER 11.5 189.99 33,044 HL1.1 – F0 TL
6 20H008-10 00H00 CHÂU SƠN VIET THUAN 35-03 4.2 179.9 22,358 F0 – SN TP2.HA35 H6          X2
7 20H00 22H00 THẮNG A LINH TOMINI ABILITY 11.4 189.99 32987 FN3 – FO NM8 X2       T2     X2
8 11H30 12H00 CỬU TÙNG D NHA BE 06 6.6 107.48 4158 HM – B12 P TL                H1
9 12H00 MƯỜI TIỄN LONG PHU 16 5.0 112.37 5199 B12 – HL1.15 P – CL6 H1                 TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 A FAREAST HARMONY 6.7 189.99 33,042 F0 – HM2.5 X3 – H2.H6.H2 – X3
2 12H00 13H30 A SENANUR CEBI 6.5 188.32 31,763 F0 – HM2.2 X3 – H2.H6.H2 – X3