Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.2M
17:02 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.6M
17:26 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 THẠO ĐỨC HAI NAM 68 4.5 79.8 1,599 PVOIL – HL1.4  H1                TL
2 15H00 QUYỀN TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HL1.14 P  H1
3 06H00 KIÊN THẾ TIEN THANH 68 3.2 74.36 1,861 CL5 – HG  X2                 H1
4 22H00 22H30 BINH TIEN PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0  TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 18H00 PHÁI XIAMEN 8.3 260.58 39,906 F0 – CL4 HL8.NM6.CL8HT  X3 H2 H6 X3
2 20H00 21H00 HÀ A ST.DIMITRIOS 13.4 228.99 43,158 F0 – HM2.4  X3 H2 H6
3 23H00 HA A MARIANNA 10.6 190.0 31,532 F0 – HM1.3              H6 H2 X3