Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.5M
18:36 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.9M
19:02 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 HAB MƯỜI PRIDE PACIFIC 4.3 147.0 12,545 CT1HL – SN TP02.TP03  X5
2 10H00 THẮNGB KIÊN KIEV + LENA 3.2 30.41+87.38 140+3,779 HG – HM1.5 KIEV.CL  H1
3 16H30 17H00 KHUNG HA B KIEV + LENA 3.2 30.41+87.38 140+3,779 HM1.5 – F0 KIEV  H1
4 19H00 KHUNG HA B KIEV + LENA 3.2 30.41+87.38 140+3,779 F0 – NEO(NOSCO) KIEV.HA18                  X5
5 04H30 05H00 HẠNH TIỄN LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 HL1.15 – F0  H1
6 12H00 13H00 HIỆU TÙNGD PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.5 – B12 P.CL6  H1
7 12H00 13H00 CỬU TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 HL1.14 – F0  H1
8 21H00 22H00 THANHB HIẾU SENANUR CEBI 6.5 187.88 31,763 HM2.2 – HL1.1  TL
9 21H00 22H00 THAO DUC RICH HONOR 6.2 87.45 2,369 HL3.2 – F0  TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 THUẬN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.5 X3 – H2
2 06H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM2.1          H2 – X3
3 11H00 12H00 ĐÔNG NHA BE 08 6.6 105.0 4,432 F0 – HM1.2 X3 – H2.H6.H2 – X3
4 11H00 14H00 THUẬN XIN HAI 6 4.0 172 15,982 F0 – SD X3 – H2.H6.H2 – X3
5 22H00 23H30 A CLIPPER SPEY 5.6 181 22,656 F0 – HM1.5 X3 – H2.H6.H2 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GREAT WENXIAN ZHE HAI 516 QUEEN LAND PACIFIC PAM LONG SHAN HU HUA SHENG 15