Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:05 – 3.8M
20:12 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.1M
20:31 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THAO KIEN KIEV+LENA 3.2 30.41+87.38 140+3,779 NEO(NOSCO) – SN KIEV.HA18.HA19 X2
2 03H30 04H00 TRUONG NAM MARIANNA 10.6 190 31,532 HM1.3 – CL5 HL8.CL6.NM6 H1                X5
3 05H30 06H00 CHAU KHOAI ST.DIMTRIOS 13.4 228.9 43,158 HM2.4 – HL3.3 H1
4 05H30 06H00 TUAT TIEN NHA BE 08 6.2 104.99 4,432 HM1.2 – B125000 P H1                TL
5 12H00 MUOI TUNG D PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 TL                 H1
6 11H00 12H00 SON HIỆU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM2.1 – B12 P.HL8 H1                H1
7 14H00 15H00 TÙNG A HIẾU AFRICAN BARI BIRD 10.6 199.98 35,832 HP1 – F0 TL
8 20H30 22H30 KIEN DUC HAI THANG 18 6.3 91.94 2,984 HM1.4 – CL1 HG TL                X2
9 20H30 21H30 THANG A CLIPPER SPEY 5.6 181.0 22,656 HM1.5 – HL3.5 TL
10 20H30 22H00 NAM HTK LUCKY 6.1 169.26 16,966 HM1.3 – HL3.1 TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 THUAN ANA OCEAN 6.0 158.03 15,737 F0 – SD            H6 H2 X3
2 03H00 07H00 DONG HAI THANG 18 6.0 91.94 2,984 F0 – HM1.5 X3 H2 H6
3 06H30 08H00 HÀ A SUMATERA EXPRESS 8.3 215.4 54,588 F0 – HM2.4 X3 H2 H6 H2 X3
4 03H00 04H00 THUAN HTK LUCKY 6.1 169.26 16,966 F0 – HM1.3 X3 H2 H6
5 CANCEL PHAI XIAMEN 8.7 260.58 39,906 CL4 – F0 NM6.HL8.CL6.CL8HT
6 07H30 DONG LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM1.2             H6 H2 X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GREAT WENXIAN ZHE HAI 516 QUEEN LAND PACIFIC PAM LONG SHAN HU HUA SHENG 15