Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
09:13 – 3.9M
21:25 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 4.2M
21:46 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H30 THANH B ZHE HAI 516 11.3 189.99 30,171 HN1.3 – F0 X2     T2     X2
2 02H30 04H00 CHAU LINH GREAT WENXIAN 11.7 185.78 26,058 FN4 – F0 NM8 X2     T2     X2
3 02H30 04H00 TUNG A HIẾU LAN HAI HE XIE 9.5 189.99 32,962 C01.5 – HN1.3 X2     T2     X2
4 04H30 QUYEN TUNG D NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P H1
5 16H00 17H00 THẮNG A RINIA 10.2 189.9 30,044 HP2 – F0 H1             TL
6 04H30 05H00 BINH TIEN LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HM1.2 – HL1.2 H1
7 06H30 07H30 TRUONG SON SUMATERA EXPRESS 8.3 215.4 54,588 HM2.4 – CL6 HL8.NM6.CL6 TL              H1
8 16H00 17H00 HẠNH TÙNG D LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 HL1.2 – B12 P.NM6.CL6 H1
9 17H00 KHOÁI MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.HL8 TA              TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 DONG PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.3 X3    H2     X3
2 11H00 12H00 DONG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HM1.5 X3    H2     X3
3 06H00 PHÁI XIAMEN 8.7 260.58 39,906 CL4 – F0 NM6.CL6.CL8HT.HL8 X3  H6  H2  X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LAN HAI HE XIE QUEEN LAND PACIFIC PAM LONG SHAN HU HUA SHENG 15