Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:23 – 3.9M
22:26 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
11:05 – 4.2M
22:46 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H30 HIẾU HAI NAM 68 3.5 79.8 1,599 HL1.4 – F0         TL  –  H1
2  21H30 22H00 THANH B PHOEBE 6.5 185.73 25,977 HL3.1 – F0 H1             TL
3 12H30 13H30 TRƯỜNG SƠN ML SWALLOW 6.0 190.9 36,449 HM2.6 – F0 TL
4 16H30 17H00 HIẾU NEW GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.6 – F0 TL – TL
5 19H50 20H30 HIỆU TÙNGD LONG PHÚ 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 H1              TL
6 20H00 20H30 TUẤT KIEN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.3 – B12 P.CL6 H1     TL     H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LAN HAI HE XIE QUEEN LAND PACIFIC PAM LONG SHAN HU HUA SHENG 15