Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.9M
23:22 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
12:17 – 4.0M
23:35 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H30 KIÊN THẾ HAI THẮNG 18 3.5 91.94 2,984 CL1 – F0 HG X5     –     H2
2 18H00 18H30 THẠO DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2,989 HM1.3 – XMHL NM6 H2           TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H30 THẮNG A AQUAVITA ETERNITY 13.8 229 44,278 F0 – HM2.4 X3 – TA.H1 – X3
2 20H30 THẮNG A BAY PEARL 7.5 188.5 29,847 F0 – HM2.2              TA
3 04H30 06H00 ĐÔNG DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2,989 F0 – HM1.3 X3 – H2 – X3
4 16H30 18H00 QUYỀN VINASHIP GOLD 6.0 136.4 8,216 F0 – HM1.2 X3 – H1.TA.H1 – X3
5 16H30 17H30 KHỨNG VINASHIP STAR 6.1 158.5 15,438 F0 – HM1.1 X3 – H1.TA.H1 – X3
6 16H30 18H00 THẮNG A THOR INDEPENDENCE 6.1 189.99 30,303 F0 – HM2.1 X3 – H1.TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LAN HAI HE XIE QUEEN LAND PACIFIC PAM LONG SHAN HU HUA SHENG 15