Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
17:50 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:18 – 4.0M
17:10 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.4M
18:15 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TÙNG D HIẾU B PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B12 – F0 P X1     –     H2
2 04H00 05H00 THẮNG B PH MINH GIANG 5.3 159.9 14,912 HL3.2 – CL6 HG.CL6 H2     –     X1
3 21H005-2 00H00 HẠNH CONFIDENCE 4.0 142.47 11,036 F0 – SN TP2.TP3 TP     –     X2
4 04H00 05H00 ĐỨC BÌNH RICH OCEAN 5.7 91.9 2,499 F0 – CL5 HG H2 – TP – X1
5 16H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.4 P.CLUC X1     –     H2
6 09H00 THUẬN BAO LI 5.5 143.5 10,490 F0 – XMTLMF HG.NM6         TP – H2
7 00H00 01H00 TRƯỜNG NEW VISION 4.6 184.1 16,174 SN – CTAU 2 TP2.TP3.ST01 X2
8 15H00 16H00 HÀ C KIÊN B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H2     –     X1
9 04H00 06H00 THUẬN BOCHEM PEGASOS 5.5 160 16,202 F0 – HL3.7 H2 – TP
10 04H00 08H30 THẠO NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B125000 P H2     –     X1
11 21H005-2 01H30 THẮNG A YIN RUI 7.6 189.99 29,644 HP4 – F0 TP     –     H5
12 11H15 TÙNG A BETTY K 7.35 229 44,114 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1     –     H5
13 19H00 KHỨNG PHUONG DONG 05 9.8 150.52 14,431 HL3.1TL – F0        H2
14 21H30 23H30 HƯNG AN HAI VINCENT 4.5 179 19,918 F0 – SN ST1+TP2  H2       TP – X1
15 21H30 23H00 KIÊN ROYAL 45 4.4 90.72 2,551 HG7.2    –   F0 H2               H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT ESTRELA EASTER BUND ERMIONE