Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST  WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG B.0965427068 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI IDE TABLE
23H00 -2,5M
10H22- 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
23H59- 2,9M
10H49 – 1,3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 CHAU ZHONG CHANG HONG SHENG 6,0 189,99 32,964 F0   –   HN2.7  TA      –       TR
2 06H00 07H00 QUYEN THE PETROLIMEX 12 8,0 128,6 8,542 HL1.4   –  B12 P – NM6  H2      –       T2
3 06H00 TUNGA PETROLIMEX 08 7,5 180.00 25,561 B12   –   HM1.4 P,CLUC  T2       –       H2
4 08H00 08H30 NAM VINASHIPPEARL 9,5 157,26 14,602 HL3.4 –   F0  H1
5 06H00 06H30 LINH PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 F0  –  HM1.5  H2
6 01H00 THAO ROYAL 89 4,2 90.98 2,999 HG7.2  –  F0  H1
7 08H00 09H00 TRUONG FOREVER SW 11,15 189,99 32,210 HL1.1  –  F0  H1
8 18H00 19H00 PHAI GOLDEN BRIGHT 4.0 177 19,887 C.TAU1 – F0 HP01.TP03  X3 – TA – TL
9 22H00 HAB SEA LEO 10.1 169,54 18,061 HL3.5 – F0  H2
10 17H00 18H00 TUAT  KIEN HAI PHUONG OCEAN 3.5 90.72 2,551 F0 – HG7,2  TL     –     T2
11 17H00 18H00 KHUNG  DUC YU LONG 2.8 45.0 400 F0 – Cluc  TL     –     T2
12 20H30 21H00 HAB COSCO WUYISHAN 10.1 169.02 19,993 F0 – HP3         H2
13 22H00 23H00 CUONG C SOUTHPORTEAGLE 6.0 199,99 35,812 HM2.3  –  F0 H1 – TA – H1
14 22H00 23H00 TRUONG CRYSTAL PINEER 7,31 209.9 49,720 F0  –  CL7 HL,NM6,CL H1- TA – X3
15 22H00 23H00 THANG B PHUONG DONG 05 9.8 143 14.431 HL  –  F0 H1- TA –  H1
16 21H00 23H00 THANH B GUOTOU 105 12,8 189.99 32,874 HN1,12  –  F0 TR   – TA –