Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA: 0961687555 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2300 – 2.5M
0710  – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 –  2.9M
0735  –  1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 QUYEN SEA WISDOM 9.7 127.66 9,892 CL1 – F0 HG.NM6  X2      –     TL
2 04H30 THAO JIN LONG 3.6 96.50 2,984 CL7 – F0 HG  X5      –     H2
3 05H30 06H30 MUOI ROYAL 27 4.2 136.66 8,377 F0 – HL1.2  H2
4 11H00 13H00 TUAT LILY AUERBACH 6.9 138.07 9,611 F0 – HG  TL     –     H1
5 12H00 THANHB NAN XIN 9 9.5 224.96 39,978 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL8HT  X2     –      TL
6 01H00 THANGA YU XIAO 1 10.5 189.99 28,718 HN2.3 – F0      TL.H6 – TR
7 14H00 15H00 HAA NANXIN ANGELA 7.0 225.00 40,244 F0 – CL3 CLUC.NM6.CL8HT  H1 – H6 –   X2
8 08H00 KHUNG THANH HUNG 277 4.15 105.73 4,371 HG7.1 – XMTL H8  T2      –      H8
9 11H00 12H00 NAM DUC ROYAL 18 3.2 90.98 2,999 F0 – HG7.2  TL     –       T2
10 14H00 15H30 LINH PETROLIMEX 14 6.5 128.6 8,542 HL1.5 – F0  H1
11 13H00 THANGB DONG BAC SUN 3.0 110.06 3,640 HG – XMHL CL6.NM6  T2
12 17H30 18H00 THANHA JUDY 10.2 171.5 19,707 HP2 – F0  H2