Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG – 0965427068 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1000 – 2.3M
2306  – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2219 –  2.4M
0221  –  1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TUAT KIEN ASIAN PIONNER 6.0 126.5 8,294 B12 – F0 P.NM6  T2      –       H2
2 05H30 07H00 THANGA PETROLIMEX 08 10.0 180 25,561 HM1.5 – B12 P.CLUC  H2     –        T2
3 05H30 06H00 KHUNG THE PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HL1.4  H2
4 09H00 10H00 THANHA VINASHIP SEA 5.6 169.03 18,108 F0 – HL3.1TL  H2
5 22H30(3/2) 00H00 TRUONG CHIARA D’AMATO 8.0 229.2 51,255 HN2.5 – F0  TL     H6    TL
6 05H30 07H00 THANHB FATEMA JAHAN 6.0 185.74 26,063 F0 – FN5 NM8  H2    H6     H1
7 05H30 06H00 THANGB CLARE 9.5 167 16,498 HL3.1 – F0  H2
8 17H00 18H30 TRUONG INDONESIA EXPRESS 8.8 215.4 57,934 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8  TR     –     X5
9 20H00 22H00 HA A STAR  EOS 6.5 199.99 35,873 F0 – HP4 H1  – H6 – H1
10 20H00 22H00 THANG A NOSHIMA 6.0 189.99 32,309 F0 – HN2.7 H1 – H6