Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RDWATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VAN NAM:0932289688 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.8M
23:06 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 2.9M
23:00 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00  TUAT  THE  ASIAN PIONNEER 8.3 126.5 8,294  F0 – B12  P.NM6  TR      –      T2
2 07H00 09H00  TRUONG  PETROLIMEX 08 10.0 180.00 25,561  F0 – HM1.5  H2  – H2
3 07H00 09H00  THANGA  MAASALEHABEGUM 12.3 189.9 29,493  FN5 – F0  NM8  H1 –  H6 – H1
4 11H30  PHAI  PRINCESS HARU 10.7 199.96 41,331  CL7 –  F0  HL8.NM6.CL  X3     –       TR
5 03H00 04H00  THAO  DUC  ROYAL 89 4.5 90.98 2,999  F0 – HG7.2  TL      –       T2
6 11H00 12H00  HAB  PHUONG DONG 05 5.7 143.00 14,431  F0 – HL3.6  TR
7 11H00 12H00  KHUNG  KIEN  JIN LONG 5.4 96.5 2.984  F0 – CL7  HG  TR      –      X5
8 06H00  QUYEN  THE  QUANG ANH GM 5.2 91.94 2,971  PVOIL –  F0  GD68  T2      –      TL
9 11H00  TRUONG  WESTERN SANTOS 5.7 199.9 36,278  HP3 –  F0           H2
10 CANCEL 23H00  NOSHIMA 6.0 189.99 32,309  F0 – HN
11 07H00 08H00  MUOI  HAI NAM 06 2.8 88.3 2,165  F0 – HG  H2     –     T2
12 07H00 08H00  THANHB  SILKROAD 03 12.4 190 33,054  HN1.2 – F0  H1 – H6 – H1
13 12H30 13H30  TUNGA  GUO TOU 105 8.0 189.99 32,874  HN2.7 – HN1.2  H2
14 21H00   HAA  OPERA WHITE 9.9 203.5 46,604  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8  X3     –  H6 – H1