Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG B:0965427068 VU DINH MINH – X2:0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.3M
21:48 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 –  3.3M
23:00 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00  TRUONG  PEAK PEGASUS 7.2 229.00 43,005  CL3  –  F0  CLUC.NM6.CL6HT  X2  – H6
2 05H00 06H00  QUYEN  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542  HL1.13 –  F0  TR     –      TL
3 02H30 04H00  HUNG  GUO YUAN 10 11.8 224.00 41,830  HM2.6 –  F0  TL – H6
4 09H00  HUNG  GUO YUAN 10 11.8 224.00 41,830  F0  –   HN1.6  NM8          H6 –  H2
5 05H30 06H30  LINH  VINALINES UNITY 4.5 153.2 14,851  CT2 – CT1NOSCO  HP1.TP2.HA18.19  X5
6 12H30 13H30  NAM  VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602  F0 – HL3.4  H1 – H6.
7 22H00 MUOI LONG PHU 11 5,8 113,98 5.448 B12  –  F0 P.CL6 T2   –    H1
8 07H30 09H00  TUNGA  HONEY BADGER 13.3 199.9 34,779  F0 – HM2.5  H1- H6 – H1
9 05H00 06H00  THAO  THE  QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD68  TR      –     T2
10 05H00 07H00  CUONGC  SOUTHPORT EAGLE 13.1 199.99 35,812  F0 – HM1.5  TR      –     TL
11 02H30 04H00  HAA  EGES 6.0 190.00 33,312  F0 – HN1.1  TL –  H6 – H2
12 09H00  TRUONG  NAN XIN 9 7.1 224.96 39,978  F0 – CL3  CLUC.NM6.CL8HT          H6 – X2
13 12H30 14H00  HAA  GUO TOU 105 6.0 189.99 32,874  F0  –  HN2.7  H1 – H6 – H1
14 19H30  CUONGC  GLOBAL DREAM 8.8 153.78 20,395  CL4 – F0  NM6.CL6  X2 –     – H2
15 19H00 20H00  THANHB  UNI LUCKY 7.3 210.0 43,591  F0 – CL4  HL8.CL6.NM6  H2 – H6 – X2
16 15H00  NAM  VINASHIP DIAMOND 6.5 153.5 14,397  F0 – HG7,3          TR
17 21H30 22H00 TUNG A HAI PHUONG STAR 9,4 175,53 19,822 HL3,1  –  F0 H1   –    H2