Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG : 0918636196
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MR KIEN B : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.6M
17:00 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.7M
16:26 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:29 – 4.1M
16:22 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HƯNG PETROLIMEX 16 10.7 183.2 29,188 F0 – B12 P.Cluc TR     –     X2
2 05H00 06H00 C ĐỨC NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H2     –     X2
3 19H00 TRƯỜNG THUẬN VANGUARDIA 7.2 209.96 49,903 F0 – CL5MF CL6.NM6.HL8         TA – X2
4 11H00 KIÊNA HIẾUB AEGIS ELITE 4.2 104.8 3,884 CL1 – F0 HG X2     –     H5
5 05H00 06H00 KHOÁI STARDUST 6.5 229.02 44,275 HL2 – F0 H2
6 01H00 02H00 B GOLDEN STAR 4.0 169 16,978 SN – C.TAU1 TP02.TP03.ST01 X3
7 09H00 10H30 ĐĂNG OMARI 7.8 170 17,433 F0 – HL1.2 H5
8 00H00 BÌNH THẾ MONTOK 8.1 111.29 7,320 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     TR
9 17H00 TRƯỜNG THUẬN AOM BIANCA 7.22 228.99 43,236 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc X1 –  TA
10 05H00 10H00 HIỆU JANESIA ASPHALT V 6.0 109.99 5,076 F0 – CL1 HG.H8 H2 – TA – H8
11 13H30 15H00 THẾ LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HN1.8 – HN1.2 KIEV+NM8 X2 – TL – X2
12 22H00 23H30 ANH TAN BINH 279 5,7 169.37 17,019 F0 – HL H5
13 18H00 TÙNG D HIẾU B NEW SILKROAD I 3,4 90,7 2618 CL5 – F0 HG X1   –       TA
14 15H00 17H00 NAM GLORY ENERGY 8,0 255,27 64,123 HN1.8 – F0 HLTKV X2 – TL –  X2
15 22H00 22H30 TIỄN THẾ QUANG ANH GM 5.6 2,971 91.94 F0 – PVOIL NM6 H5     –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE FENG SHOU HAI GLORY ENERGY