Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MR KIEN B : 0902190994 MR SẢN – X3 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:06 – 3.3M
16:14 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
03:18 – 3.5M
15:32 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.9M
15:44 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H004/1 00H30 THẮNG A KAPETAN SIDERIS 12.6 189.9 30,822 HN1.3 – F0 X1 – TL – X1
2 03H00 04H00 SƠN PETROLIMEX 18 11.0 175.9 25,400 F0 – HM2.3 TR – TR
3 05H00 SƠN TAN BINH 234 5.5 177 19,883 F0 – HL3.6         TR
4 03H00 07H00 ĐỨC HIẾUB RONG YUE 4.5 95.9 2,995 F0 – HP1 TR
5 06H00 TÙNG D
TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG X1     –     H2
6 19H00 21H00 THẮNG B TIỄN GRIFFIN 5.88 139.91 13069 F0 – CL3 NM6 – CL6 H5            X3
7 19H00 THANH B MƯỜI FIRSTEC 9.4 175.17 30157 CL3 – F0 HL8 – CL6 X3            H5
8 16H30 17H00 CHÂU GLOVIS MAGELLAN 10.3 189.96 33456 HP4 – F0 H2
9 19H00 20H00 THANH A THUẬN KING ISLANDS 7.24 177 21483 F0 – CL2 CL6.CL8.NM6 H5     –     X2
10 22H00 23H00 THẠO KIÊN A GAS EASTERN 4.3 99.93 4490 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3 – TA  – TR
11 19H00 21H00 HIẾU A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25413 HL1.1. – F0 H5
12 21H00 CỬU MP PACIFIC 7.22 107.24 4358 HG – F0 H2     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE FENG SHOU HAI GLORY ENERGY