Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ; 0398883444 ĐÀO VĂN KHIÊN. 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:23 – 3.5M
07:58 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 -3.8M
06. 51- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:14-.3.2M
07:39-0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 07H00 TÙNG A HIẾU A ROSCO CYPRESS 8.00 225.00 40,014 F0 – CL4 CLUC – NM5 – CL6HT TL           X1
2 05H00 06H30 TRƯỜNG THANH A AC TIANHE 7.50 228.93 48,191 F0 – CL5 CLUC – HL8 – CL8HT TL           X1
3 00H00 THẠO HIẾU B KHANH LINH 666 3.00 79.96 2,146 HG – XMHL H2
4 15H00 17H00 THẮNG A NORD ANDROMEDA 13.1 229.00 44,732 F0 – HL2 H2          TA
5 05H00 07H00 ANH VIMC UNITY 5.5 153.02 14851 F0 – HP2 TL
6 06H00 NAM THANH B GOLD OCEAN 7.5 180.00 25,667 B12 – HL1.3 P.CLUC H2          TL
7 09H30 TÙNG D CỬU TRAN MINH 36 6.5 92.25 2,973 XMTL – F0 H8 H8 – TA.H2
8 15H00 HÀ A LINH LUCKY ANGEL 10.0 199.9 40,157 CL6 – F0 CL8.NM6.HL8 X1     –    H2
9 12H00 KIÊN ĐỨC DONG DUONG 09 6.5 90.98 2,999 HG7.2 – F0 H2 – TA
10 15H00 KIÊN ĐỨC DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HG         TA – TR
11 22H00 23H00 THẮNG B VIMC UNITY 5.5 153.02 14,851 HP2 – F0 H2
12 15H00 19H00 HẠNH HIẾU B ALL MARINE 09 5.4 84.24 2,971 F0 – PVOIL HG H2     TA    X1
13 16H00 CỬU TÙNG D BITUMEN EIKO 4.5 104.49 4,249 HM1.4 – F0          H2
14 22H00 22H30 ĐĂNG PHUONG DONG 06 9.2 157.50 13706 HL3.4 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANAN-META FLC HARMONY