Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:07 – 3.6M
07:58 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
20:28 – 3.9M
07. 36 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:16 – 3.3M
08:15 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 THẠO ĐỨC DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 HG – XMTL NM6.CL6 TL
2 07H00 08H30 SƠN AMIS UNICORN 7.3 199.90 34,657 FO – HM2.3 TR
3 11H00 SƠN AMIS UNICORN 7.3 199.90 34,657 HM2.3 – HP4                TR
4 12H00 14H00 THANH B HA B SPRUCE EXPRESS 10.4 183.00 30,094 FO – B12 CUC – P TL     –     H2
5 12H00 15H00 LINH THANG A MEDI ADRIATICO 6.34 199.98 34,049 FO – HM2.2 TL – TL
6 17H00 THANG A LINH MEDI ADRIATICO 6.34 199.98 34,049 HM2.2 – CL7 HL8.NM6.CL6         TL – X2
7 07H00 TÙNG D CHANG LONG SHUN 2.0 45.00 226 CLUC – CL1 H2     –     X2
8 15H00 KIEN THE ALL MARINE 09 4.0 2,971 84.24 PVOIL – F0 HG X2     –     TL
9 12H00 12H30 HA B MP ATLANTIC 9.9 157.50 13713 HL3.6 – F0 TL  – TL
10 19H00 TRUONG NORD NANAMI 8.0 23,267 179.97 HL3.1 – CL6 NM6.HL8       TL –     X2
11 12H00 13H30 TRUONG DORIC WARRIOR 12.65 229.25 51208 F0 – HM2.3 TL  – TL
12 17H00 TRUONG DORIC WARRIOR 12.65 229.25 51208 HM2.3 – HL          TL
13 16H30 THUAN HANH BMC CATHERINE 9.85 153.50 14527 HG7.3 – F0 H2            TL
14 18H00 ĐÔNG KHANH LINH 666 6.4 79.96 2146 XMHL – FO H2            TL
15 16H00 18H00 HÀ A ZORINA 6.0 189.99 32987 FO – SD H6
16 20H00 HÀ A ZORINA 6.0 189.99 32987  SD – HN1.3                        TR
17 20H00 TUẤT THẾ HAI PHAT 26 5.0 94.99 2858 HG – CL7 HG H2            X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANNA-META ZORINA FLC HARMONY