Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:11 – 3.2M
07:00 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.4M
06:23 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
19:08 – 3.7M
06:00 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 KHOÁI ARTMAN 7.9 190.00 32,474 F0 – HM2.1 H2 – TR
2 10H00 KHOÁI ARTMAN 7.9 190.00 32,474 HM2.1 – HP1         H2
3 05H00 06H00 KIÊN HIẾU B TRAN MINH 36 3.5 92.25 2,973 F0 – XMTL H8 H2 – TR – H8
4 14H00 KHOAI NORD NANAMI 10.9 179.97 23,264 F0 – HL3.1   H2.TR – H2
5 11H00 KHOAI NEW GOLD 9.9 167.2 15,884 HP2 – F0         H2
6 18H30 19H00 THUẬN HẠNH HTK PHOENIX 8.6 169.73 17,019 HL3.7 – HL3.1 H2
7 18H30 19H00 BÌNH TIỄN TAN BINH 79 9.5 100.59 6381 HL3.1 – FO H2
8 23H30 HÀ C BITUMENEIKO 4.5 104.49 4249 CL1 – HM HG – H8 H8             TR
9 23H30 HIỆU DAI TAY DUONG 36 6.4 91.94 2989 XMHL – FO NM6 H2             TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANNA-META FLC HARMONY